Privacy

Privacy

Bij IP Visie streven we ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, gedateerd 27 april 2016). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met onze klanten. De verklaring is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij IP Visie.

Wie is IP Visie?

IP Visie is een bedrijf dat zich bezig houdt met het leveren van snelle dataverbindingen over glasvezel-, koper- en straalverbindingen, in de breedste zin van de betekenis, in combinatie met diensten zoals Zakelijk Internet, VPN, Managed Firewall en telefonie. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er nauwkeurig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. IP Visie verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht. 

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

IP Visie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens aan die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Functie;
 • Betaalgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • FinanciĆ«le gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
 • BTW nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als u solliciteert bij IP Visie, verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure en in ieder geval naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, opleiding, kennis en werkervaring en een eventuele motivatie en/of referentie(s). 

IP Visie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

IP Visie zal alleen de voor het uitvoeren van de overeenkomst en dienstverlening, het voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting dan wel wegens gerechtvaardigde belangen, noodzakelijke gegevens verwerken. Indien u, dan wel derden, bepaalde gegevens over u niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst en dienstverlening uit te voeren. Indien u gegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door IP Visie en u naar deze Privacy Verklaring verwijst. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IP Visie verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

 • Leveren van de door u gevraagde diensten of producten;
 • Advisering op het gebied van glasvezel en snelle internetverbindingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • IP Visie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • IP Visie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Afhandeling van uw betaling;
 • Onderzoeken van schades of klachten;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van IP Visie en verbetering van producten en diensten;
 • Aanbieden van andere producten die voor u interessant zouden kunnen zijn;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

IP Visie baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

 • Wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 • Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruikmaken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciĆ«le doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

 • Toestemming: IP Visie verwerkt gegevens op grond van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Juistheid van gegevens

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

IP Visie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens bewaren conform de fiscale bewaartermijn van minimaal 7 jaar, tenzij op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is. 

Delen van persoonsgegevens met derden

IP Visie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Overheidsinstanties waar nodig voor IP Visie om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van IP Visie worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures;
 • Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) IP Visie. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden.

Verwerking buiten de EU

IP Visie verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

Direct marketing

IP Visie zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer IP Visie u per e-mail benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf van u toestemming daarvoor nodig hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IP Visie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IP Visie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyconsultant@ipvisie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IP Visie, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Beveiliging persoonsgegevens

IP Visie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:                       IP Visie B.V.
Contactpersoon:                  De heer M. van Hooijdonk
Functie:                                  Privacy Consultant
E-mail:                                    privacyconsultant@ipvisie.com
Telefoon:                               +31 (0) 76 - 5 331 331

Handelsnaam IP Visie
Overal in dit document waar verwezen wordt naar IP Visie worden onderstaande bedrijven bedoelt.

IP Visie B.V.                             KVK 20133203
IP Visie Networking B.V.       KVK 20165313
IP Visie Holding B.V.              KVK 20165306
Signiom B.V.                           KVK 20148396versie 2.3. (september 2019)